Algemene voorwaarden

1. Definities 
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Toonbaar wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Toonbaar.

 

2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Toonbaar gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Toonbaar verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Toonbaar verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Toonbaar en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Toonbaar opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding & Acceptatie 
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Toonbaar gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Toonbaar schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Offertes en prijsopgave door Toonbaar blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Toonbaar. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Toonbaar zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

 

4. Aanvang van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Toonbaar het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Toonbaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Toonbaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Toonbaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Toonbaar zijn verstrekt, heeft Toonbaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Toonbaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Toonbaar is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Toonbaar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Toonbaar de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Toonbaar of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Toonbaar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

6. Duur en Beëindiging 
1. het ontwerpen van een nieuwe website door Toonbaar voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Toonbaar en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. Toonbaar heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Toonbaar overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. Toonbaar heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Toonbaar heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
6. Na oplevering van de website biedt Toonbaar u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kosteloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Een onderhoudscontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Daarnaast kunt u op basis van fair use policy wijzigingen aan uw website laten aanbrengen. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal Toonbaar met een passend voorstel komen.

 

7. Levering en Leveringstijd 
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Toonbaar.
2. Toonbaar gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Toonbaar eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Toonbaar. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Toonbaar ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Toonbaar over tot het voltooien van de volledige website.

4. Mocht Toonbaar onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Toonbaar alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Toonbaar een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
5. Door Toonbaar gemaakte websites worden na oplevering een aantal keren per week voor u (automatisch) geback-upt.
6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

 

8. Overmacht 
1. Toonbaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Toonbaar als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Toonbaar alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Toonbaar geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Toonbaar tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3. Toonbaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Toonbaar geen invloed kan uitoefenen.

 

9. Prijzen 
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Toonbaar heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 3 maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

10. Betalingsvoorwaarden 
1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Toonbaar en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL25INGB0675463823 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. Toonbaar houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Dit is ook het moment waarop de opdrachtgever de inloggegevens voor de beheeromgeving van de website ontvangt.
3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Toonbaar stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
5. In genoemde gevallen behoudt Toonbaar zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Toonbaar een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Toonbaar een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Toonbaar hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
11. Indien Toonbaar abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Toonbaar het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

 

11. Onderhoudscontracten
1. Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door Toonbaar vervaardigd is en niet door derden. Daarnaast wordt met onderhoud de hosting en het uitvoeren van beveiliging- en thema-updates bedoeld.
3. Onderhoud op basis van het onderhoudscontract vindt plaats op basis van een fair use policy. In overleg met de opdrachtgever zal worden bekeken of de werkzaamheden onder deze policy vallen. Indien de gevraagde werkzaamheden niet onder de fair use policy vallen, kan Toonbaar een redelijke vergoeding in rekening brengen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
4. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Toonbaar aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
5. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
6. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

 

12. Copyright 
1. Al het door Toonbaar vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Toonbaar niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Toonbaar gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Toonbaar vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Toonbaar een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door Toonbaar verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Toonbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval zal Toonbaar hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Toonbaar gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. Na 1 jaar zal het eigendom van de website in handen komen van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken. Op deze manier kan de opdrachtgever ervoor kiezen om de hosting in eigen beheer te gaan uitvoeren of zelf wijzigingen aan te brengen. Toonbaar is niet aansprakelijk voor alle wijzigingen die na afloop van deze periode worden uitgevoerd.
4. Toonbaar behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

13. Aansprakelijkheid 
1. Voor zover Toonbaar bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Toonbaar weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Toonbaar op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Toonbaar het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Toonbaar.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Toonbaar slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Toonbaar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Toonbaar voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Toonbaar.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Toonbaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Toonbaar is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Toonbaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Toonbaar wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Toonbaar aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Toonbaar mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Toonbaar. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Toonbaar daardoor lijdt.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen 
1. Toonbaar noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

15. Reclamatie
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Toonbaar, waarna Toonbaar deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Toonbaar binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

16. Buitengebruikstelling 
1. Toonbaar heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Toonbaar niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Toonbaar zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Toonbaar kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Toonbaar gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.

 

17. Wijziging van de voorwaarden 
1. Toonbaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Toonbaar en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10 februari 2022, Toonbaar

Toonbaar
Werdorperwaard 7, 3984PR, Odijk
info@toonbaar.com